Neuveriteľné sprisahanie

František Vnuk: Neuveriteľné sprisahanie

Slovenský exilový historik Ing. František Vnuk sa v knihe: Neuveriteľné sprisahanie zaoberá príčinami a podmienkami vzniku tzv. Povstania, v zahraničí nazvaného rebéliou a dôsledkami, ktoré z tejto najtragickejšej udalosti v slovenských dejinách znamenala pre slovenský národ. Ing. František Vnuk je autorom viacerých historických štúdií ako Mať svoj štát znamená život, Rebelanti a suplikanti, Dedičstvo otcov, Sedemnásť neúrodných rokov, Slovenská otázka na západe atď.

Vydalo: Vydavateľstvo Ivana Štelcera, 911 01 Trenčín, Jiráskova 1
Zodpovedná redaktorka: Ing. Marta Kilimajerová
Tlač: Plánografia VD Bratislava

ISBN-80-900537-6-9

© František Vnuk
© Vydavateľstvo Ivana Štelcera

Digitalizované v roku 2014 podľa: vydanie druhé, Trenčín 1993

Na stránkach 29august1944.sk publikované so súhlasom autora.

Stiahnuť

V roku 1945 nový režim vyhlásil partizánsku revoltu za slávne Slovenské národné povstanie. Polooficiálne, bez akejkoľvek skromnosti sa vyhlasovalo, že toto slávne povstanie bolo v slovenských dejinách udalosťou takého rozsahu, akou bola francúzska revolúcia pre Francúzov a októbrová revolúcia pre Rusov. Potom iba logicky nasledovalo, že sa na tému sa vrhli desiatky rúk, aby ju spracovali hneď za horúca. Už v roku 1945 sa objavujú knihy venované povstaniu, prípadne niektorým jeho časovým alebo geografickým úsekom. V mnohých prípadoch šlo o to, aby si demokrati a komunisti zaintabulovali svoje zásluhy, lebo už vtedy sa v pozadí tejto usilovnej zberateľskej a výskumnej činnosti črtala obava, aby si povstanie a všetko, čo s ním súvisí, nezmonopolizovala iba jedna skupina.

Od roku 1945 sa toho o povstaní napísalo veľa. Obsiahlu literatúru o povstaní možno rozdeliť do niekoľkých období. Pritom diela z jedného obdobia si protirečia, prípadne polemizujú s dielami predchádzajúceho obdobia, slovom máme tu dialektiku „par excellance“. Každé obdobie má svojich vlastných kladných a záporných hrdinov. Nebolo by na tom nič zvláštneho, keby kladní hrdinovia jedného obdobia nevystupovali ako záporní hrdinovia v období nasledujúcom. Tieto obdobia majú približne toto časové rozpätie:

Napriek dvadsaťročnému časovému odstupu, napriek desiatkam kníh a stovkám článkov, napriek rôznym ústavom dejín KSS a ústavom SNP, ostáva otázka povstania viac zatemnenou než vyjasnenou. Dnes mladý študent slovenských dejín, ktorý povstanie nezažil, nie je v stave utvoriť si zo všetkej tej masy informácií nijaký kompaktný obraz povstania. Nevie si poradiť s tým množstvom vzájomne si protirečiacich vykreslení udalostí, kde autori prisahajú, že len a v jedine ich verzii možno nájsť pravdu a všetko, čo je mimo, je lož. Chudák študent sa skôr dozvie, čo sa udialo pri Rozhanovciach r. 1312, než čo sa dialo v B. Bystrici v r. 1944.

Cieľom tejto práce nebolo (opakujem: nebolo) zaplniť túto medzeru, nemal som v pláne písať podrobnú históriu povstania. Ako som spomenul v úvode, chcel som zverejniť niekoľko zaujímavých a podľa mojej skromnej mienky, dôležitých nemeckých dokumentov. Aby som ich mohol vsadiť do príslušného časového rámca, snažil som sa vykresliť ich na svojom historickom pozadí. Z tohto úmyslu sa niekoľko dokumentov rozrástlo v dlhšiu prácu, ktorej podstatu možno zhrnúť do tohto krátkeho resumé: